شیطان کبیر و دانه های تخم زمینی

 شیطان کبیر و دانه های تخم زمینی بتاریخ 5 ژونیه 1977، هنگامی که ژنرال ضیا الحق توسط یک حرکت نظامی، دولت منتخب ذوالفقار علی بوتو نخست وزیر پاکستان را از بین برده و خود قدرت را در دستگرفت اکثر افراد… Read More

Read more

ایداغ ! کہ بر بالین من دیرسیدی

ایداغ ! که بر بالین من دیرسیدینویسنده ؛ حسن رضا چنگیزی ۲۳ فروری ۲۰۱۳ در روز نامهٔ “دان”در روز شنبه شانزدهم فروری ، یکبار دیگر برای اینکه شهر کوئته تر و تمیز گردد با خون مردم هزاره شستشو شد۰ با… Read More

Read more