شیطان کبیر و دانه های تخم زمینی

 شیطان کبیر و دانه های تخم زمینی بتاریخ 5 ژونیه 1977، هنگامی که ژنرال ضیا الحق توسط یک حرکت نظامی، دولت منتخب ذوالفقار علی بوتو نخست وزیر پاکستان را از بین برده و خود قدرت را در دستگرفت اکثر افراد از این (تفصیل )

تفصیل

ایداغ ! کہ بر بالین من دیرسیدی

ایداغ ! که بر بالین من دیرسیدی نویسنده ؛ حسن رضا چنگیزی ۲۳ فروری ۲۰۱۳ در روز نامهٔ “دان” در روز شنبه شانزدهم فروری ، یکبار دیگر برای اینکه شهر کوئته تر و تمیز گردد با خون مردم هزاره شستشو شد۰ با (تفصیل )

تفصیل

چرا چنین میشود

چرا چنین میشود در مسابقهٔ نشان دادن راهٔ راست و درست بهشت به همدیگر ، بحدی از همدیگر سبقت گرفته ایم که از جهان ، جهنم ساخته ایم۰۰۰ نوشتهٔ جناب حسن رضا چنگیزی در روزنامهٔ « دان » تحتِ عنوانِ ؛ چرا (تفصیل )

تفصیل